قیمت میلگرد فقط جهت اطلاع رسانی می باشد.
آج دار مارپیچ
#8
4490 تومان
آج دار مارپیچ
#10
4460 تومان
آج دار جناقی
#12
4460 تومان
آج دار جناقی
#14
4400 تومان
آج دار جناقی
#16
4400 تومان
آج دار جناقی
#18
4400 تومان
آج دار جناقی
#20
4400 تومان
آج دار جناقی
#22
4400 تومان
آج دار جناقی
#25
4400 تومان
آج دار جناقی
#28
4400 تومان
آج دار جناقی
#32
4400 تومان

یکشنبه 28 مرداد 1397
بؤلوملر :