قیمت میلگرد فقط جهت اطلاع رسانی می باشد.
لیست قیمت محصولات
۵ اسفند ۱۳۹۶
آج دار مارپیچ
#8
2530 تومان
آج دار مارپیچ
#10
2510 تومان
آج دار جناقی
#12
2510 تومان
آج دار جناقی
#14
2480 تومان
آج دار جناقی
#16
2480 تومان
آج دار جناقی
#18
2480 تومان
آج دار جناقی
#20
2480 تومان
آج دار جناقی
#22
2480 تومان
آج دار جناقی
#25
2480 تومان
آج دار جناقی
#28
2480 تومان
آج دار جناقی
#32
2480 تومان

شنبه 5 اسفند 1396
بؤلوملر :